2021 Jun 18 Fri | پنج شنبه, 27 خرداد 1400

University

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات در سال 1383

معاون دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در سال 1384

رئیس دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در سالهای 1385 الی 1387

معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در سالهای 1387 الی 1391

مدیر مسئول مجله علمی –پژوهشی ریاضیات صنعتی از سال  1387 تا کنون

سردبیر مجله بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تئوری تصمیم

دبیر کمیته علمی ششمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران و اولین کنقرانس سیستمهای فازی در جهان اسلام در سال 1386

دبیر کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در سال 1392

معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات در سال 1392

رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1392 الی 1394

عضو شورای دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392

عضو شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392

عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392

عضو شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392

مشاور رئیس دانشگاه و عضو شورای مجازی بخشنامه هادر دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392

عضو کمیته نظام مدیریت اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی از سال 1393

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 94

عضو شورای سازمان سما از سال 94