سیستم تکریم ارباب رجوع

لینک های مفید

مجموعه کامل مقررات

اخبار دیگر رسانه ها

تصویب کاهش مالیات تحقیقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام معاونت

                                                  باسمه تعالی

امروزه توسعه كشورها در راستاي دانايي محوري است، و آموزش بنيادي ترين راهكار يك جامعه براي رسيدن به پيشرفت، توسعه، رفاه اجتماعي و استقلال واقعي است. به همين منظور سرمايه گذازي در اين امر و هماهنگ نمودن آن با نيازهاي يك كشور گذرگاه اصلي توسعه پايدار و عامل كليدي پيشرفت است.

در كشور ما در كنار توجه به امر آموزش، اهميت تربيت نيروي فرهيخته و متعهد در صدر قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در تعريف خود از "دانشگاه اسلامي" اينگونه بيان مي فرمايند:" من بطور خلاصه دانشگاه اسلامي را دانشگاهي مي دانم كه در آن علم يك ارزش حقيقي است... شما بايد علم را دوست بداريد، ارزش بدانيد، آن را براي خدا و با نيت خالص دنبال كنيد... علم را اسلام قديست بخشيده، علم يك امر مقدس است؛ ... «العلم نور»؛ نور بودن علم بايد مورد نظر باشد و از جمله ي شئون دانشگاه اسلامي، يكي همين است."

در اين دانشگاه كه در ارديبهشت ماه سال 1361 با حماين ماندگار و موثر حضرت امام (ره)، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران پاي به عرصه فعاليت نهاده و در حال حاضر يكي از بزرگترين دانشگاهها محسوب مي گردد، علاوه بر اهتمام به اصول علمي سعي بر اين است كه دانشجويي تربيت گردد كه در پرتو معارف اسلامي با احساس تعهد و مسئوليت نسبت به رشد وتعالي جامعه و تحقق اهداف و ارزش هاي اسلامي در عرصه هاي توليد علم، توسعه فناوري و تجاري سازي نتايج تحقيقات مشاركت فعال داشته باشد.

در همين راستا يكي از بزرگترين دغدغه ها آماده سازي بستري مناسب براي فعاليت اساتيد در راستاي تحقق اهداف فوق الذكر است. بديهي است كيفيت و تعالي عملكرد يك فرآيند آموزشي، منوط به فعال شدن دانشجويان در يادگيري، پرورش خلاقيت ها، توسعه توانايي حل مسئله و كمك به خود ارزيابي آنها است. در اين فرآيند بهره گيري از اعضاي هيات علمي توانمند، متخصص و كارآمد براي تربيت نيروي متعهد و متخصص و حافظ ارزش هاي اسلامي جايگاه ويژه اي دارد كه قطعاً بصورت خاص بايد به آن پرداخت. همچنين تدوين و ايجاد رشته هاي جديد و توسعه هدفمند، بازنگري برنامه هاي درسي و تهيه منابع آموزشي يكي ديگر از اولويت هاي مهم است.

اميد است با روحيه مشاركت جمعي در اجراي قوانين و مقررات جديت بيشتري نشان داده و تلاش كنيم تا اجراي برنامه ها با حفظ كيفيت بيشتر سرعت يابد.