آمار بازدیدها

بازدیدکنندگان
4
مطالب
23
نمایش تعداد مطالب
299280

اداره گسترش رشته‌هاي تحصيلي

 

شرح وظايف:

1- تدوين طرح جامع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

2- بررسي پرونده هاي درخواست تصويب رشته، تاسيس مراكز، تبديل مركز به واحد، ارتقاي واحدهاي دانشگاهي، تاسيس دانشكده مطابق با طرح جامع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، طرح در شوراي گسترش دانشگاه آزاد اسلامي و ارسال آن ها به شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تصويب نهايي

3- انجام مكاتبات با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پيگيري هاي مربوط به آن در رابطه با تصويب رشته و تاسيس مركز

4- انجام امور مربوط به تصويب رشته ها و اخذ موافقت اصولي واحدها و مراكز برون مرزي از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

5- بررسي ايجاد دوره هاي آموزش عالي آزاد در قالب دوره هاي تخصصي كوتاه مدت و كاربردي

6- بررسي و تاييد پيش نويس دفترچه هاي آزمون در كليه مقاطع تحصيلي با هماهنگي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

7- برگزاري جلسات شوراي گسترش دانشگاه و ابلاغ مصوبات اين جلسات از طريق دبيرخانه شوراي گسترش

8- ابلاغ مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص رشته ها، موافقت اصولي مراكز و پيش نويس دفترچه ها به مركز آزمون، واحدهاي دانشگاهي، اداره فارغ التحصيلان و ...

9- پاسخگويي به مكاتبات مربوط به رشته ها و اعلام نتايج بررسي پرونده هاي درخواست تصويب رشته، تاسيس مركز، تبديل مركز به واحد و ساير موارد مرتبط   

10- تعيين ظرفيت پذيرش براي كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي

11- هماهنگي با دفتر گسترش وزارت، علوم تحقيقات و فناوري براي تدوين دستورالعمل هاي مربوطه

12-  تهيه برنامه MIS

13-هماهنگي با وزارت علوم، مركز آزمون، فارغ التحصيلان، سازمان سما و... درجهت امور مربوط به رشته ها و واحدهاي دانشگاهي و انجام مكاتبات مربوط  

14-برگزاري كارگاههاي آموزشي مربوط به گسترش و نظارت بر كاركميته هاي تخصصي گسترش استانها

15- تدوين و اجراي آئين نامه و بخشنامه هاي مربوط به گسترش