اخبار

آمار بازدیدها

بازدیدکنندگان
4
مطالب
11
نمایش تعداد مطالب
159820

 

اهم فعالیتهای دفتر نظارت و ارزيابي آموزشي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

1-     تشكيل شوراي عالي نظارت و ارزيابي و صدور بخشنامه 64878/10 مورخ 3/3/91

2-    بازديد دوره اي از واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه بمنظور ارزيابي عملكرد در حوزه هاي آموزشي- پژوهشي- دانشجويي بر اساس استانداردهاي تدوين شده .

3-   بازديد موردي از واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه با توجه موضوعات ارجاعي از دفاتر رياست محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشي، كميسيون موارد خاص آموزشي سازمان مركزي و دفتر استخدام هيات علمي دانشگاه.

4-   بازديد از واحدهاي دانشگاهي جهت بررسي شرايط احراز تصويب دانشكده هاي پيشنهادي

5-    بازديد از مراكز آموزشي به منظور احراز شرايط لازم جهت تبديل وضعيت از مركز به واحد مستقل

6- برگزاري"كارگاه آشنايي با وظايف و نقش ارزياب در دانشگاه آزاد اسلامي" با حضور 250 نفر از اعضاي هيات علمي شركت كننده در كارگاه مذكور از كليه مناطق هجدهگانه دانشگاه با اهداف ذيل:

-صرف جويي در هزينه اعزام نيرو از تهران به واحدها و مراكز دانشگاهي.

-تخصصي شدن امر نظارت و ارزيابي با توجه به تنوع رشته هاي داير در واحدها و تخصص همكاران.

- بازديد از واحدها بصورت دوره اي، موردي، تصويب دانشكده و تبديل مركز به واحدهاي دانشگاهي مستقل در كمترين زمان ممكن امكان پذير شده است.

-با توجه به تخصص افراد دوره ديده سعي شده است تا از كليه پتانسيل هاي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي استفاده شود.

- انتقال تجربيات همكاران قديمي و با تجربه به همكاران جديد و نهايتا ارتقاء دانش فني همكاران دوره ديده در مناطق هجدهگانه.

7- تدوين منشور اخلاقي 10 ماده اي دفتر نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه و ابلاغ به كليه واحدهاي دانشگاهي.

8- جهت آشنایی همکاران حوزه معاونت آموزشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه، کلیه بخشنامه های مرتبط با دفتر نظارت و ارزیابی در یک لوح فشرده در اختيار تمامی واحدها و مراكز آموزشي قرار داده شده تا از اين پس قوانين و مقررات بطور يكسان در واحدهاي دانشگاهي اجرا شود.

9- تسریع در روند مصاحبه نیروهای معرفی شده جهت تصدی پست معاون آموزشی در واحدها و مراکز آموزشی در دفتر نظارت و ارزیابی بصورت هفتگی و پاسخ دهی به موقع به استعلامهای انجام شده از طرف مناطق هفده گانه در مورد تمدید احکام اعضای هیات رئیسه واحدها و مراکز آموزشی در دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه.

10-  برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت حسن اجراي بخشنامه تفويض اختيار كميسيون موارد خاص در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد و نظارت بر عملكرد كميسيونها ي واحدهاي بزرگ، بسيار بزرگ، جامع و مناطق توسط دفتر نظارت و ارزيابي.

11-  صدور بخشنامه هاي شماره 88724/39 مورخ 22/3/90 درخصوص افزايش ضريب ايمني امتحانات و بخشنامه شماره 84930/39 مورخ 18/3/90 در خصوص انتصاب و تمديد احكام همكاران كارشناس نظارت و ارزيابي آموزشي مناطق و واحدهاي دانشگاهي و بخشنامه شماره 324169/30 مورخ 7/9/90 در خصوص مدت نگهداري اوراق امتحاني در واحدها و مراكز آموزشي.